Общи условия

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между СДРУЖЕНИЕ „ЗЕЛЕНА СТРАНДЖА“, ЕИК 147256840, гр. Малко Търново, ул. „Иван Вазов“ № 6, представлявано от Владимир Димитров, в качеството му на Председател, наричано по-долу за краткост СДРУЖЕНИЕТО и ПОЛЗВАТЕЛИТЕ на електронния пътеводител gotostrandja.com, наричан по-долу „ПЪТЕВОДИТЕЛЯТ”.

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

  • Наименование на доставчика на услугите: Сдружение „Зелена Странджа“
  • Седалище и адрес на управление: гр. Малко Търново, ул. „Иван Вазов“ № 6.
  • Данни за кореспонденция: гр. Бургас, ж. к. „Братя Миладинови“, бл. 63, вх. 1, ет. 2, ап. 3, е-mail: info@zelenastrandja.com , тел: 0888830066.
  • Вписване в публични регистри:

- Търговски регистър: ЕИК 147256840

- Национален туристически регистър на туроператорите към Министерство на туризма: РК-01-8258

 

 III. ХАРАКТЕРИСТИКA

Чл. 3. gotostrandja.com e електронен ПЪТЕВОДИТЕЛ, съдържащ туристически пешеходни или велосипедни маршрути на територията на Югоизточна България, проучени и разработени от Сдружение „Зелена Странджа“. Описаните маршрути са достъпни от град Бургас в рамките на един ден, т. е. намират се на разстояние не повече от 150 км от Бургас и е възможно да бъдат посетени за един ден, тръгвайки от Бургас. Маршрутите са разположени на територията на 5 административни области – Бургас, Варна, Сливен, Ямбол и Хасково, като най-голям брой от тях са в Бургаска област.

Чл. 4. Всички маршрути са проучени от СДРУЖЕНИЕТО и по тях неведнъж са организирани походи с групи туристи през последните 7 години. Водач на групите на „Зелена Странджа“ е инж. Владимир Димитров – лицензиран планински водач, рег. № B-00275 от Националния туристически регистър на планинските водачи към Министерство на туризма в България.

Чл. 5. Информацията за всеки маршрут е представена в прегледен и разбираем вид и съдържа следните елементи:

1)    Отдалеченост от гр. Бургас, или колко километра се налага да се изминат с кола от гр. Бургас до началото на маршрута. Този елемент е представен в стъпки през 25 км – до 25 км от Бургас, от 25 до 50 км от Бургас, от 50 до 75 км от Бургас, от 75 до 100 км от Бургас и над 100 км от Бургас.

2)    Населено място – административната област, община и населено място, от което започва съответния маршрут.

3)    Време за изминаване – за колко часа може да бъде изминат маршрута със спокойно темпо на вървене, включително почивките и времето за разглеждане на забележителностите по трасето.

4)    Трудност – нивото на трудност е представено в три категории: лесен, умерен и труден маршрут, като са отчетени дължината на маршрута, денивелацията, която трябва да се преодолее, характерът на терена и други особености.

5)    Маркировка – дали в момента маршрутът е маркиран на терен с отличителна туристическа маркировка изцяло, само отделни участъци от него или не е маркиран изобщо.

6)    Разстояние в км – разстоянието, което трябва да се измине пеш или с колело по маршрута.

7)    Денивелация +/- - сумарната положителна и отрицателна денивелация за целия маршрут. Ако маршрутът е кръгов, обикновено двете стойности са еднакви.

8)    Описание на маршрута – текст, описващ какво ви очаква по маршрута и насоки за преминаването му.

9)    Важна информация – има ли питейна вода или храна по маршрута, препоръки за безопасното му преминаване и специфични особености.

10)  Забележителности и атракции в района – има ли в съседство интересни забележителности и атракции, които могат да представляват интерес за вас по време на пребиваването ви в района.

11)  Възможности за настаняване – информация за хотели, къщи за гости и други места за настаняване, ако решите да останете за по-дълго от един ден.

12)  Карта на маршрута – активна карта, изобразяваща трасето на маршрута.

13)  Вертикален профил – диаграма за визуализация на денивелацията по маршрута.

14)  GPS трак (следа) – бутон за изтегляне на GPS трак на маршрута. Възможност за изтегляне на електронен файл в „.gpx” формат за инсталиране в GPS устройство или мобилно приложение за проследяване трасето на маршрута.

16)  Форма за обратна връзка, за запитвания относно маршрута и при нужда от водач.

 

IV. ЦЕЛ НА ПЪТЕВОДИТЕЛЯ

Чл. 6. (1) ЕЛЕКТРОННИЯ ПЪТЕВОДИТЕЛ GOTOSTRANDJA има за цел да помогне на повече хора да водят активен и здравословен начин на живот, откривайки удоволствието от движението сред природата. В дългосрочен план някои от най-посещаваните маршрути ще бъдат маркирани.

ПЪРВИЯТ МАРКИРАН МАРШРУТ, ВКЛЮЧЕН В ПЪТЕВОДИТЕЛЯ GOTOSTRANDJA.COM е "Ванча" от село Присад до брега на Мандренското езеро.

(2) Тези цели кореспондират напълно с основните цели и предмет на дейност на СДРУЖЕНИЕ „ЗЕЛЕНА СТРАНДЖА“.

 

V. ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТЕВОДИТЕЛЯ

Чл. 7. ПЪТЕВОДИТЕЛЯТ има само пълна версия, която се ползва безплатно.

Чл. 8. Отм. на 15.09.2022 г.

Чл. 9. Електронният пътеводител предоставя информация за всички публикувани маршрути в интернет сайта www.gotostrandja.com. Сдружението непрекъснато добавя нови маршрути към Пътеводителя и актуализира информацията за тях.

 

(1)   Ако е доволен от идеята на ПЪТЕВОДИТЕЛЯ и неговото съдържание, Ползвателят доброволно може да направи дарение към сдружение "Зелена Странджа", като избере дали да се вижда името му или дарението да бъде анонимно. Ако не е анонимно, трябва да въведе своето име и фамилия. След това трябва да избере начин на плащане и да се съгласи с Общите условия и Политиката ни за защита на личните данни.

(2)   Ако Ползвателят желае да му бъде издадено свидетелсво за дарение или да бъде сключен договор за дарение, е нужно да посочи това и да попълни следната информация: Получател, ЕИК, ДДС номер (ако има), Адрес и МОЛ

(3)   С попълване на данните си и натискане на бутоните "Съгласявам се", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия и се задължава безусловно да ги спазва.

 

Чл. 10. Плащането на дарението може да стане по два начина – с банков превод или с банкова карта.

(1)   При избор на начин на плащане „Банков превод“, Ползвателят трябва да преведе избраната от него сума по сметката на Сдружение „Зелена Странджа“ –

IBAN: BG50STSA93000027697637

(2)   Плащането може да бъде извършено на гише на банка, гише на EASY PAY, онлайн банкиране или по друг начин

(3)   Отм. 15.09.2022 г.

(4)   При избор на начин на плащане „Банкова карта“ са в сила Условията при плащане с банкова карта на обслужващата ни банка – ДСК.

 

VI. ИЗТЕГЛЯНЕ НА GPS-ТРАК

Чл. 11.GPS-тракът (следа) е електорнен файл, който се инсталира на отделно GPS устройство, часовник или мобилно приложение на телефон. Той позволява следване на предварително зададена траектория по GPS сигнал и дава гаранция за намиране на определен маршрут, дори и да няма маркировка на терен. Съществуват много на брой безплатни или платени версии на мобилни приложения за работа с „.gpx” файлове за Android и iOS. Всеки Ползвател на Пътеводителя сам избира устройството или приложението, на което ще инсталира изтегленият GPS трак.

Чл. 12. Изтеглянето на GPS – трак за определен маршрут от ПЪТЕВОДИТЕЛЯ става БЕЗПЛАТНО или срещу доброволно ДАРЕНИЕ. За да направите дарение при теглене на GPS-трак трябва да изберете бутон „Изтеглете трак“ към описанието на съответния маршрут.

(1)   Дарението за GPS – трак също може да стане по два начина – чрез банков превод или банкова карта.

(2)   Преди да се пристъпи към изтегляне, Ползвателят посочва имейл адрес, на който желае да му бъде изпратен GPS-трака като електронен файл с формат „.gpx”.

(3)   Ако Ползвателят желае да му бъде издадено свидетелство за извършеното дарение, е нужно да посочи това и да попълни следната информация: Получател, ЕИК, ДДС номер (ако има), Адрес и МОЛ.

(4)   Плащането става по начинът, описан в Чл. 10, ал. 1-4.

(5)   Сдружението изпраща файл, съдържащ GPS-трак на посочената от Ползвателя електронна поща.

 

VII. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. ПРАВО НА ОТКАЗ

Чл. 13. (1) Сдружение Зелена Странджа чрез своя електронен пътеводител предлага на ползвателите пълен достъп до информацията за всички публикувани маршрути за определен период от време или да изтеглят GPS трак за избран от тях маршрут.

 

(2) Услугата е БЕЗПЛАТНА. При желание ползвателите могат да наплавят доброволно ДАРЕНИЕ, за да подпомогнат дейността на сдружение "Зелена Странджа" и съществуването на настоящия електронен пътеводител.

 

(3) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Сдружението.

(4) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта преди сключването на договор.

(5) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата gotostrandja.com или електронна поща.

 

Чл. 14. (1) Ползвателят се съгласява, че Сдружението има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за предоставяне на услуги и тяхната доставка.

(2) Ползвателят избира самостоятелно как да заплати на Сдружението цената на услугите преди доставката им.

 

Чл. 15. (1) Ползвателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за определена стока или услуга след направено недвусмислено изявление от негова страна, преди нейното получаване.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в случаите, когато плащането се извършва посредством банкова карта и услугите (достъп или GPS-трак) се получават автоматично веднага след плащането.

(3) Ползвателите имат право на отказ в случай, че по вина на Сдружението или поради възникнали с платформата технически причини, не са получили заплатените от тях стоки/услуги в определените срокове.

(4) При упражняване на правото на отказ, Сдружението възстановява направените от ползвателя разходи в пълният им размер без транспортни разходи, ако има такива.

(5) Ползвателят може да упражни правото си на отказ от договора със Сдружението като отправи писмено изявление в свободен текст.

Чл. 16. (1) Срокът за доставка на електронните услуги чрез електронния пътеводител gotostrandja.com не зависи от начина на плащане.

(2) В случай на поръчка на стоки през сайта на Зелена Странджа, те се доставят стандартно в рамките на 5 работни дни. 

 

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 17. (1) СДРУЖЕНИЕТО предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни и вътрешната политика за защита на личните данни. (2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Сдружението ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията. (3) Сдружението приема и обявява на сайта си вътрешна Политика за защита на личните данни

 

(4)  СДРУЖЕНИЕТО не обработва финансова и банкова информация. Това прави само вашата банка и нашата обслужваща банка – ДСК. При използване на виртуален ПОС терминал плащането е директно към банката. В този смисъл разплащането през виртуалния ПОС терминал не е по-различно от разплащането през физически ПОС терминал.

 

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 18. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Сдружението, за което ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на Пътеводителя.

(2) Сдружението и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Сдружението и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Сдружението във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при абонамент. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

 

Чл. 19. Сдружението публикува тези общи условия на адрес http://gotostrandja.com/ заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

Чл. 20. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя със Сдружението се прекратяват в следните случаи:

(1)   при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

(2)   по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

(3)   едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

(4)   при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

 

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 21. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 22. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 23. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на http://gotostrandja.com/


Назад